PERINGATAN HARI LAHIR PAGUYUBAN PURNOMO SIDI PUSAT SURAKARTA YG KE XX TGL 10 MARET 2012 DI PARANGKUSUMO , PARANGTRITIS YOGYAKARTA